Rekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 lipca 2014 00:00

Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie kryteriów rekrutacji do burs szkolnychZarządzenie Nr 05/2018

Dyrektora Bursy Szkolnej nr 3 w Elblągu

z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Bursy Szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe ( tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.59 z późn.zm.), a w szczególności na podstawie art.145 tej ustawy;

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowdzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2016r. poz 610);

3. Uchwała  NrVII/72/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do burs szkolnych i internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

§1

Wprowadzam Regulamin rekrutacji do bursy w roku szkolnym 2018/2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 05/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.

Regulamin rekrutacji do Bursy Szkolnej nr 3

w Elblągu


§1

 

Zasady rekrutacji ogłasza się w porozumieniu z organem prowadzącym.

§2

 1. Rekrutacja przeprowadzana jest w terminie od 1 maja do 30 sierpnia.
 2. Do dnia 1 maja, w miejscu ogólnie dostępnym oraz na stronie internetowej Bursy umieszczany    jest Regulamin rekrutacji do bursy szkolnej oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania.
 3. Do dnia 30 kwietnia wychowankowie Bursy składają na kolejny rok szkolny „deklarację o kontynuowaniu pobytu w Bursie” oraz wymagane przy kwalifikacji dokumenty.
 4. Do dnia 4 maja Dyrektor publikuje listy wychowanków kontynuujących pobyt w Bursie w kolejnym roku szkolnym oraz informacje o ilości wolnych miejsc w Bursie w kolejnym roku szkolnym.
 5. Do 30 czerwca przyjmowane są dokumenty kandydatów na wychowanków Bursy.
 6. Termin publikacji list nowoprzyjętych wychowanków publikowany jest na stronie Bursy oraz w miejscu ogólnie dostępnym na terenie placówki ( gablota przy pokoju Wychowawców ) wraz z Regulaminem przyjęć wychowanków oraz dokumentami rekrutacyjnymi.

1) Lista zakwalifikowanych zostanie ogłoszona – do 07 lipca 2018r.

2) Lista przyjętych oraz informacja o wolnych miejscach zostanie ogłoszona – do 25 sierpnia 2018r.

3) W przypadku wolnych miejsc, postępowanie uzupełniające – 25 sierpnia 2018r.

§3

O przyjęciu do Bursy rozstrzyga Dyrektor na podstawie opinii Komisji Kwalifikacyjnej.

§4

Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dyrektor.

§5

 1. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodnicząca Komisji

2) Przedstawiciel rady pedagogicznej – członkowie Komisji.

§6

 1. Przewodniczący Komisji:
  1)  kieruje pracą Komisji,
  2) ustala terminy zebrań (zebrania odbywają się w maju, czerwcu i lipcu),
  3) odpowiada za dokumentację Komisji,
  4) przekazuje do zatwierdzenia i opublikowania listy kandydatów zakwalifikowanych.

§7

 1. Członkowie komisji:

1) analizują dokumenty rekrutacyjne wychowanków, którzy w poprzednim roku mieszkali w Bursie;

2) analizują dokumenty nowych kandydatów na mieszkańców Bursy, pod względem spełniania wymogów formalnych;

3) rozpatrują wnioski zgodnie z kryteriami i kolejnością podaną w niniejszym regulaminie;

ustalają wyniki postępowania rekrutacyjnego i przygotowują listy kandydatów

zakwalifikowanych.

§8

Kryteria rekrutacyjne dla kandydatów zostały zawarte w „Protokole uzgodnień z Prezydentem Miasta Elbląga”. Protokół opublikowano w całości na stronie Bursy, w zakładce „Rekrutacja”.

§9

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów – do 25sierpnia 2018r.

§10

 1. Kolejność przyjmowania kandydatów  do Bursy:

1) uczniowie kontynuujący naukę, którzy w poprzednim roku szkolnym mieszkali  w Bursie, po zasięgnięciu opinii wychowawcy;

2) w przypadku, gdy wychowanek  rażąco naruszał regulaminy lub statut Bursy, możliwa jest kwalifikacja warunkowa, która wiąże się ze spisaniem kontraktu z wychowankiem;

3) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg;

4) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne organy;

5) uczniowie szkół niepublicznych.

§11

Uczeń, którzy nie został przyjęty do Bursy, w terminie 7 dni od ogłoszenia list kandydatów przyjętych do Bursy, mogą zwrócić się do Dyrektora z odwołaniem o ponowne rozpatrzenie podania.

§212

Dyrektor Bursy w terminie 7 dni od otrzymania odwołania podejmuje decyzję w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia odwołania.

§13

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do Bursy placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

§14

Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

§15

Osoby przyjęte do Bursy (nowoprzyjęte oraz przyjęte w procesie kwalifikacji) zobowiązane są potwierdzić chęć korzystania z miejsca w następnym roku szkolnym w formie pisemnej, telefonicznej lub mailowej.

§16

Nie stawienie się do Bursy w pierwszych dwóch dniach zajęć w szkole i nie zgłoszenie późniejszego przyjazdu do Bursy, powoduje skreślenie z listy przyjętych do Bursy. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

§17

W okresie poza rekrutacją o przyjęciu do Bursy decyduje Dyrektor w miarę posiadanych wolnych miejsc.

§18

Przyjęcie wychowanka relegowanego z innej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania wymaga zasięgnięcia opinii Rady Pedagogicznej.

§19

Dokumentacja z postępowania kwalifikacyjnego jest przechowywana w Bursie przez 2 miesiące od jego zakończenia,  a następnie w ciągu 30 dni dokumenty kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do Bursy są niszczone lub (na ich wniosek lub wniosek rodziców/prawnych opiekunów) mogą być im wydane.

§20

W sprawach nierozstrzygniętych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor Bursy.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjecie do bursy - wniosek

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu w bursie

Oswiadczenie o samotnym wychowaniu kandydata

Oswiadczenie o wielodzietnosci rodziny kandydata

Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zarządzenie dot. Komisji Rekrutacyjnej

Regulamin rekrutacji do BS3 2019/2020

alt


Zmieniony: czwartek, 09 maja 2019 08:33