Zakres działania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 marca 2010 11:06

Bursa Szkolna Nr 3 w Elblągu jest międzyszkolną placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania.Bursa jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1. Zapewnienia wychowankom całodziennego wyżywienia, zakwaterowania i bezpiecznego pobytu przez całą dobę.
2. Zapewnienia właściwych warunków sanitarno – higienicznych i stałej troski o zdrowie wychowanków poprzez kształtowanie odpowiednich nawyków sprzyjających ich zdrowiu. Ochrona przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej.
3. Zapewnienia właściwych warunków do nauki i wypoczynku.
4. Do realizacji celów i zadań bursa wykorzystuje lokalne programy dotyczące wychowania i opieki, w szczególności: Programy „Bezpieczna Bursa”, Program Wychowawczo – Profilaktyczny.
5. Tworzenie warunków właściwego wykorzystywania czasu wolnego oraz możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
7. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społecznemu wychowanków przez wdrażanie ich umiejętności życia wśród demokratycznych instytucji państwa.
8. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo – gospodarczych.
9. Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności.

Bursa realizuje swoje zadania poprzez:

1. Integrowanie społeczności bursy i kultywowanie jej tradycji.
2. Wskazywanie pozytywnych wzorców osobowych.
3. Reagowanie na niewłaściwe zachowanie i postawy wychowanków w bursie i poza nią.
4. Monitorowanie sytuacji szkolnej wychowanków  oraz problemów rozwojowych i rodzinnych.
5. Poznanie wychowanków i ich środowiska rodzinnego.
6. Propagowanie zasady fair play w sporcie,  efektywnego wykorzystania czasu nauki i czasu wolnego.
7. Współpraca  bursy z lokalnym środowiskiem , a w szczególności z instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój wychowanka.
8. Realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego bursy.
9. Umożliwiania korzystania ze zbiorów  biblioteki bursy, pracowni komputerowej, sal telewizyjnych , sal nauki, siłowni  i innych.
10. Ujednolicenie działań wychowawczych  wychowawców Bursy.
11. Zapoznanie wychowanków z ich prawami, obowiązkami i przestrzeganie tych praw.
12. Współpracę  ze szkołami i rodzicami wychowanków.

Zmieniony: piątek, 08 marca 2019 08:38