Organy bursy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 marca 2010 11:05

 

Bursa Szkolna Nr 3 w Elblągu jest międzyszkolną placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania.


Bursa jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 1. Zapewnienia wychowankom całodziennego wyżywienia, zakwaterowania i bezpiecznego pobytu przez całą dobę.
 2. Zapewnienia właściwych warunków sanitarno – higienicznych i stałej troski o zdrowie wychowanków poprzez kształtowanie odpowiednich nawyków sprzyjających ich zdrowiu. Ochrona przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej.
 3. Zapewnienia właściwych warunków do nauki i wypoczynku.
 4. Do realizacji celów i zadań bursa wykorzystuje lokalne programy dotyczące wychowania i opieki, w szczególności: Programy „Bezpieczna Bursa”, „bezpieczna Starość”, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki.
 5. Tworzenie warunków właściwego wykorzystywania czasu wolnego oraz możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 6. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 7. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społecznemu wychowanków przez wdrażanie ich umiejętności życia wśród demokratycznych instytucji państwa.
 8. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo – gospodarczych.
 9. Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności.

Bursa realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Budowanie więzi w społeczności bursy.
 2. Wskazywanie wzorców osobowych i działanie własnym przykładem.
 3. Włączanie wychowanków do działań związanych z rytuałem bursy i organizowaniem imprez.
 4. Reagowanie na niewłaściwe zachowanie i postawy wychowanków w bursie i poza nią.
 5. Diagnozowanie wychowanków pod kątem postępów w nauce i zachowaniu w szkole oraz problemów rozwojowych i rodzinnych.
 6. Poznanie wychowanków i ich środowiska rodzinnego.
 7. Propagowanie zasady uczciwości w sporcie, nauce i w czasie wolnym.
 8. Integracja bursy z lokalnym środowiskiem społecznym. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i instytucjami wspomagającymi oświatę.
 9. Udostępnienie pomieszczeń bursy, zbiorów biblioteki i technologii informacyjnych.
 10. Współdziałanie bursy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rozwój wychowanka.
 11. Realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki bursy.
 12. Organizację przepływu informacji o działalności bursy i jej organów.
 13. Ujednolicenie działań wychowawczych wszystkich wychowawców Bursy.
 14. Zapoznanie wychowanków z ich prawami, obowiązkami i przestrzeganie tych praw.
 15. Organizację współpracy z rodzicami wychowanków.