Bursa Szkolna nr 3 w Elblągu działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami);
 • Uchwały Nr XXIX/535/97 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 1997r w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - „Bursa szkolna”;
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw i uchwały;
 • Statutu Bursy;
 • Zarządzeń Kuratora;
 • Zarządzeń Dyrektora Bursy;
 • Ramowego planu pracy Bursy;
 • Planu rozwoju Bursy;
 • Regulaminów:
  - Regulaminu wewnętrznego bursy.
  - Regulaminu pracy Zespołu Wychowawczego
  - Regulaminu biblioteki bursy.

Organem prowadzącym Bursę jest Gmina Miasto Elbląg.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.