Bursa Szkolna Nr 3 w Elblągu jest międzyszkolną placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania.

 

Bursa jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1. Zapewnienia wychowankom całodziennego wyżywienia, zakwaterowania
i bezpiecznego pobytu przez całą dobę.

2. Zapewnienia właściwych warunków sanitarno – higienicznych i stałej troski o zdrowie wychowanków poprzez kształtowanie odpowiednich nawyków sprzyjających ich zdrowiu. Ochrona przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej.

3. Zapewnienia właściwych warunków do nauki i wypoczynku.

4. Do realizacji celów i zadań bursa wykorzystuje lokalne programy dotyczące wychowania i opieki, w szczególności: Programy „Bezpieczna Bursa”, Program Wychowawczo – Profilaktyczny.

5. Tworzenie warunków właściwego wykorzystywania czasu wolnego oraz możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień wychowanków.6. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

7. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społecznemu wychowanków przez wdrażanie ich do życia wśród demokratycznych instytucji państwa.

8. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo – gospodarczych.

9. Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności
i samorządności.

Bursa realizuje swoje zadania poprzez:

1. Integrowanie społeczności bursy i kultywowanie jej tradycji.

2. Wskazywanie pozytywnych wzorców osobowych.

3. Reagowanie na niewłaściwe zachowanie i postawy wychowanków w bursie i poza nią.

4. Monitorowanie sytuacji szkolnej wychowanków  oraz problemów rozwojowych
i rodzinnych.

5. Poznanie wychowanków i ich środowiska rodzinnego.

6. Propagowanie zasady fair play w sporcie,  efektywnego wykorzystania czasu nauki
i czasu wolnego.

7. Współpracę  bursy z lokalnym środowiskiem oraz z instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój wychowanka.

8. Realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego bursy.

9. Umożliwienie korzystania ze zbiorów czytelni bursy, pracowni komputerowej, sali telewizyjnej, sali gimnastycznej,  sal nauki, siłowni, boiska  i innych.

10. Ujednolicenie działań wychowawczych kadry pedagogicznej bursy.

11. Zapoznanie wychowanków z ich prawami, obowiązkami i przestrzeganie tych praw.

12. Współpracę  ze szkołami i rodzicami wychowanków.