Statut Bursy nr 3 w Elblągu

Tekst jednolity

STATUT

BURSY SZKOLNEJ NR 3 W ELBLĄGU

Statut niniejszy opracowany został na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1991r Nr 95, poz. 425 z późn. zm.),

2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 roku w sprawie warunków form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz.U. z 1993 r Nr 74, poz. 350),

3.    Rozporządzenia MENiS z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. Nr 52, poz 467).

Ilekroć w Statucie jest mowa o „ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

ROZDZIAŁ I TWORZENIE I NAZWA PLACÓWKI

§ 1

1.   Na mocy Uchwały Nr XXIX/535/97 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 1997 roku organem założycielskim dla Bursy Szkolnej jest Zarząd Miasta Elbląg.

§ 2

1. Nazwa placówki brzmi: Bursa Szkolna Nr 3 w Elblągu.

§ 3

1. Siedzibą Bursy jest Elbląg ul. Wapienna 17

§ 4

1.   Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu.

ROZDZIAŁ II ZADANIA I CELE PLACÓWKI

§ 5

1.    Bursa Szkolna Nr 3 w Elblągu zwana dalej „Bursą” jest międzyszkolną placówką opiekuńczo - wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania.

2.    W uzasadnionych przypadkach do bursy mogą być przyjęci wychowankowie mieszkający w Elblągu.

§ 6

1.   Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), szkołą, a w szczególności z wychowawcami klas, do których uczęszczają wychowankowie, z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi podmiotami ukierunkowanymi na zaspakajanie

potrzeb rozwojowych młodzieży.

2.     Zadaniem bursy jest:

1)  zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia, zakwaterowania i bezpiecznego pobytu przez całą dobę,

2)  zapewnienie właściwych warunków sanitarno - higienicznych i stałej troski o zdrowie wychowanków poprzez kształtowanie odpowiednich nawyków sprzyjających ich zdrowiu. Ochrona przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej,

3)  zapewnienie właściwych warunków do nauki i wypoczynku,

4)  do realizacji celów i zadań bursa wykorzystuje lokalne programy dotyczące wychowania i opieki, w szczególności Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5)  tworzenie warunków właściwego wykorzystywania czasu wolnego oraz możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

6)  upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

7)  tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społecznemu wychowanków przez wdrażanie ich umiejętności życia wśród demokratycznych instytucji państwa,

8)  wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo - gospodarczych,

9)  wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności.

10)  w celu zapewnienia bezpiecznych warunków, opieki i wychowania budynek objęty został nadzorem kamer.

11)  Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego dla realizacji misji wychowawczej bursy zawarte zostały w „Programie Wychowawczym Bursy”.

3.     Bursa planuje i realizuje zadania określone w ust. 1 i 2 we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków. Współpraca ta polega na kontaktach osobistych i telefonicznych z wyżej wymienionymi.

4.     Dodatkowym i pomocniczym zadaniem bursy w realizacji zadań podstawowych jest prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, w charakterze podmiotu gospodarczego, na mocy ustawy o działalności gospodarczej z dnia 23.12.1988r (Dz.U. Nr 41 z 1989r, poz. 324 z późn. zm. art. 15 ust. 2 i art. 18).

5.     Bursa realizuje swoje zadania poprzez:

1)  budowanie więzi w społeczności bursy,

2)  wskazywanie wzorców osobowych i działanie własnym przykładem,

3)        włączanie wychowanków do działań związanych z rytuałem bursy i organizowaniem imprez,

4)  reagowanie na niewłaściwe zachowanie i postawy wychowanków w bursie i poza nią,

5)      diagnozowanie wychowanków pod kątem postępów w nauce i zachowaniu w szkole oraz problemów rozwojowych i rodzinnych,

6)      poznanie wychowanków i ich środowiska rodzinnego,

7)      propagowanie zasady uczciwości w sporcie, nauce i w czasie wolnym,

8)      integracja bursy z lokalnym środowiskiem społecznym. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i instytucjami wspomagającymi oświatę,

9)      udostępnienie pomieszczeń bursy, zbiorów biblioteki i technologii informacyjnych,

10) współdziałanie bursy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rozwój wychowanka,

11) organizowanie dla wychowanków pomocy psychologiczno - pedagogicznej wspierającej rozwój wychowanka,

12) realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki bursy,

13) organizację przepływu informacji o działalności bursy i jej organów,

14) ujednolicenie działań wychowawczych wszystkich wychowawców Bursy,

15) zapoznanie wychowanków z ich prawami, obowiązkami i przestrzeganie tych praw,

16) organizację współpracy z rodzicami wychowanków.

ROZDZIAŁ III ORGANY BURSY

§ 7

1.                  Organami bursy szkolnej są:

1)      Dyrektor

2)      Rada Pedagogiczna

3)      Młodzieżowa Rada Bursy.

2.                  W bursie może być powołana Rada Rodziców.

§ 8

1.                  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2.                  Kompetencje i zakres czynności dyrektora bursy określa ustawa o systemie

oświaty. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,

2)       przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,

3)       występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników bursy,

4)       Dyrektor bursy w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i MRB.

3.      Do szczegółowych obowiązków dyrektora bursy szkolnej należy:

1)  kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)  opracowywanie planów pracy bursy,

3)  opracowywanie projektu organizacji roku szkolnego,

4)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

5)  koordynowanie działań podejmowanych przez szkoły, a także przez poszczególnych pracowników,

6)  kierowanie działalnością finansową i gospodarczą placówki,

7)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

8)  realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

9)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym bursy zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę bursy,

10)  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

11)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

§ 9

1.                  Rada Pedagogiczna bursy jest kolegialnym organem placówki w zakresie

realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki.

2.                  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

1)  wszyscy wychowawcy zatrudnieni w placówce,

2)  z głosem doradczym zaproszone osoby, nauczyciele szkół, do których uczęszczają wychowankowie, przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych, pracownicy administracji i obsługi bursy, przedstawiciele MRB, zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3.                  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor bursy.

4.                  Rada Pedagogiczna bursy zbiera się na wniosek:

1) z inicjatywy przewodniczącego,

2)   co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

3)   organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

4)   organu prowadzącego placówkę.

5.                  Zadania Rady Pedagogicznej bursy to:

1)   planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej,

2)   inicjowanie różnych form działalności opiekuńczo - wychowawczej,

3)   okresowe i roczne analizowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej oraz gospodarczej bursy, ustalenie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jej działalności,

4)   organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego,

5)   współpraca z rodzicami, szkołami i opiekunami wychowanków,

6)   diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków,

7)   dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych.

6.                  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)   zatwierdzanie planów pracy bursy,

2)   wnioski stałych i doraźnych komisji wybranych przez radę,

3)   wnioski wychowawców grup w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,

4)   regulaminy bursy o charakterze wewnętrznym,

5)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w bursie,

6)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli bursy,

7)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.

7.                  Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:

1)   projekt planu finansowego,

2)   wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych form uznania,

3)   organizację pracy bursy, w szczególności tygodniowy rozkład zajęć wychowawczych,

4)   zgłoszenie kandydatów do funkcji kierowniczych lub dyrektora,

5)   zgłoszenie votum nieufności dla wychowawcy i dyrektora,

6)   propozycje dyrektora bursy w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

7)   przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres, oceny pracy dyrektora.

8.                  Do kompetencji wykonawczych Rady Pedagogicznej należy:

1)     ocena sytuacji i stanu placówki,

2)     rozpatrywanie wniosków i opinii rady rodziców,

3)     rozpatrywanie wniosków i opinii MRB.

9.      Rada Pedagogiczna bursy w zależności od potrzeb powołuje stałe lub doraźne komisje, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności bursy lub pracy opiekuńczo - wychowawczej.

10.  Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę lub komisję na wniosek przewodniczącego rady.

11. Komisje informują radę o wynikach swojej pracy, formułują wnioski do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

12.  Rada Pedagogiczna bursy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

13.  Dyrektor bursy ma prawo zawiesić wykonanie uchwały rady pedagogicznej sprzecznej z prawem. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący placówkę ora organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczny.

14.  Rada Pedagogiczna bursy ma prawo wystąpić z wnioskiem do Zarządu Miasta Elbląga o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora placówki.

15.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

16.  Podstawowym dokumentem działalności rady jest „książka protokołów”, opieczętowana, przesznurowana i podpisana przez dyrektora bursy.

17. Książkę protokołów Rady Pedagogicznej bursy należy udostępnić na terenie placówki wychowawcom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionych w organach nadzorujących bursę oraz upoważnionym przedstawicielom organu prowadzącego.

18. Wychowawcy są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków, rodziców, a także wychowawców i innych pracowników placówki.

§ 10

1.      W placówce może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków Bursy Szkolnej nr 3 w Elblągu.

2.      Celem rady rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności bursy, a w szczególności:

1)      pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań bursy,

2)     współpracę ze środowiskiem lokalnym bursy,

3)      zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami bursy prawa do:

a)      znajomości zasad i zamierzeń wychowawczych w bursie,

b)      uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c)      uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

d)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy bursy.

4)      występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora Bursy z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw bursy,

5)      opiniowanie statutu bursy, programu wychowawczego, programu profilaktyki, programu rozwoju bursy, powinna przedstawić swoją opinię o pracy nauczyciela w związku z jego awansem zawodowym,

6)      uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego,

7)      gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, a ich wydatkowanie określone winno być w regulaminie rady.

3.      Zasady tworzenia rady rodziców uchwala na zebraniu ogół rodziców wychowanków bursy.

4.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem bursy.

5.      W celu wspierania działalności statutowej bursy, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

6.      Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora bursy z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw bursy.

7.      W skład rady rodziców wchodzą:

1)      Przewodniczący,

2)      Członek - 1 osoba,

3)      Komisja Rewizyjna - 2 osoby.

§ 11

1.      Wychowankowie tworzą samorząd, który funkcjonuje jako Młodzieżowa Rada Bursy.

2.      Młodzieżowa Rada Bursy wybierana jest w wyborach powszechnych, tajnych, bezpośrednich na początku roku szkolnego na okres jednego roku.

3.      W skład Młodzieżowej Rady Bursy wchodzą przedstawiciele wszystkich grup wychowawczych.

4.      Młodzieżowa Rada Bursy wybiera spośród siebie:

1)      przewodniczącego,

2)      zastępcę

3)      sekretarza,

4)     skarbnika.

4.      Młodzieżowa Rada Bursy oraz przedstawiciele poszczególnych sekcji wybierani są spośród wszystkich wychowanków i tworzą:

1) sekcja nauki - troszczy się o właściwą atmosferę podczas nauki własnej, organizuje pomoc w nauce uczniom słabszym, sporządza porównawcze zestawienia ocen poszczególnych grup, propaguje ciekawe programy telewizyjne,

2) sekcja kulturalno-oświatowa - organizuje imprezy okolicznościowe w placówce, redaguje gazetki, organizuje wybory do MRB,

3) sekcja sanitarno-higieniczna - dba o estetykę sal mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnego użytku, propaguje zachowania sprzyjające zdrowiu, organizuje opiekę profilaktyczną dotyczącą zdrowia i uzależnień, wdraża zachowania proekologiczne,

4) sekcja sportowa - organizuje zajęcia sportowe i spotkania towarzyskie w grach zespołowych, propaguje zdrowe spędzanie czasu wolnego.

5.     W ramach Młodzieżowej Rady Bursy mogą funkcjonować takie ciała jak:

1)      Sąd Koleżeński,

2)      organizacje, kluby zainteresowań i inne.

6.     Opiekunem Młodzieżowej Rady Bursy jest osoba zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną.

7.     Do kompetencji MRB należy:

1)      przygotowywanie projektów regulaminu MRB, który nie może być sprzeczny ze Statutem Bursy,

2)      występowanie do władz bursy z nowymi inicjatywami, dotyczącymi życia bursy i sposobem ich wykonania,

3)      wykonywanie zadań zleconych prze radę pedagogiczną i dyrekcję bursy,

4)      prawo zgłaszania opinii i wniosków do dyrekcji bursy we wszystkich sprawach dotyczących działalności placówki,

5)      prawo do poznania rocznego planu pracy opiekuńczo - wychowawczej,

6)      prawo każdego wychowanka do jasnej oceny swojej postawy,

7)      prawo do organizowania życia w bursie poprzez działalność kulturalno - oświatową, sportową, rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami placówki,

8)      prawo zgłaszania wniosku dotyczącego ustanowienia opiekuna samorządu,

9)      prawo do uczestnictwa w posiedzeniach rady pedagogicznej z głosem równoprawnym głosom rady pedagogicznej,

10)  przyjmowanie zażaleń od wychowanków,

11)  wydaje opinie dotyczące karania i nagradzania wychowanków.

8.     Na wniosek dyrektora bursy MRB może wyrażać opinię o pracy

nauczyciela.

9.     Za rażące naruszenie       regulaminu   bursy oraz za zachowanie sprzeczne z

ogólnie                               przyjętymi normami,               rada pedagogiczna może       odwołać

przedstawiciela MRB oraz członków poszczególnych sekcji.

§ 12

1.      Organy bursy współpracują ze sobą poprzez:

1)     ustalenie priorytetów do programu rozwoju bursy,

2)     realizację wspólnych działań,

3)      przekazywanie bieżących informacji o podejmowanych decyzjach i działaniach.

2.     Sytuacje     konfliktowe    organy bursy rozwiązują wewnątrz                placówki.

Dyrektor         powołuje    wówczas     komisję do rozwiązania                   sytuacji

konfliktowej. W skład tej komisji wchodzą:

1)     dyrektor - przewodniczący,

2)     przedstawiciel rady pedagogicznej,

3)     przedstawiciel MRB,

4)     przedstawiciel rady rodziców.

3.      Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga w sprawach dotyczących zakresu ich kompetencji.

ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA

§ 13

1.     Bursa realizuje swoje zadania cały rok szkolny, z przerwą na okres ferii letnich, zimowych i wiosennych.

§ 14

1.      Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w bursie jest grupa wychowawcza.

2.      Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może być większa niż 35 osób.

3.     Podziału wychowanków na grupy wychowawcze wg określonych kryteriów dokonuje dyrektor bursy w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uwzględniając propozycje Młodzieżowej Rady Bursy.

4.     Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca, który odpowiada za całokształt pracy z młodzieżą, z którą współdziała w realizacji zadań.

5.     Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo - wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w bursie wynosi nie więcej niż 55 godzin.

6.     W bursie tworzy się grupy integracyjne, w których liczba wychowanków nie może być większa niż 20, w tym od 3 do 5 wychowanków niepełnosprawnych.

§ 15

1.     Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji bursy opracowany przez dyrektora placówki. Arkusz organizacyjny sporządzany jest do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzany jest przez organ prowadzący bursę do dnia 30 maja każdego roku.

2.     W arkuszu organizacji bursy zamieszcza się w szczególności:

a)      liczbę pracowników bursy,

b)      liczbę godzin zajęć opiekuńczo - wychowawczych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący bursę.

3.     Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych ustala dyrektor bursy, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji bursy z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 16

1.    Do realizacji celów statutowych bursa posiada:

1)     pomieszczenia do cichej nauki,

2)     bibliotekę i czytelnię,

3)     siłownię,

4)     archiwum,

5)     stołówkę z zapleczem kuchennym,

6)     salę komputerową,

7)     pokoje sypialne.

§ 17

1.     W bursie działa Zespół Wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powoływany przez dyrektora bursy.

2.     Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1)      diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków,

opracowanie planu wychowawczego na dany rok szkolny,

2)      dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych,

3)      doskonalenie metod pracy wychowawczej,

4)      organizowanie pracy psychologiczno - pedagogicznej wychowankom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych należy udzielić wsparcia.

3.     W skład zespołu wychowawczego wchodzi 2 wychowawców. W posiedzeniu Zespołu Wychowawczego może uczestniczyć dyrektor, pedagog, psycholog zatrudniony w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej , z którą współpracuje placówka, przedstawiciel MRB, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wychowanków, rodzice lub jego prawni opiekunowie, dzielnicowy.

4.     Posiedzenia Zespołu Wychowawczego są protokołowane.

5.     Terminy spotkań ustala zespół.

6.     Rodzice informowani są o posiedzeniach Zespołu Wychowawczego z 3- dniowym wyprzedzeniem na piśmie lub telefonicznie.

7.     O wynikach posiedzenia Zespołu Wychowawczego rodzice lub prawni opiekunowie wychowanka informowani są na piśmie.

8.     Na posiedzenie Zespołu Wychowawczego wychowawca przygotowuje informację o wychowanku.

9.     Jednym ze środków wychowawczych jakie może wykorzystać zespół jest kontrakt.

10.           Zespół Wychowawczy podejmuje decyzje w sprawach nagradzania i udzielania kar wychowankom.

ROZDZIAŁ V PRACOWNICY

§ 18

1.     W bursie zatrudnia się pracowników:

          pedagogicznych - zwanych wychowawcami

          administracyjnych

          obsługi.

2.     Wymagane kwalifikacje w stosunku do zatrudnionych pracowników pedagogicznych określają odrębne przepisy.

3.     Pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi zatrudnia dyrektor bursy.

4.     Pracownicy administracji i obsługi podlegają bezpośrednio dyrektorowi.

5.     Zakres obowiązków dla każdego pracownika każdorazowo na piśmie określa dyrektor bursy.

6.     Zakresy obowiązków dla każdego z pracowników Bursy określają załączniki do Statutu:

      główna księgowa - zał. nr 1

      sekretarz bursy - zał. nr 2

      intendent - zał. nr 3

      portier - zał. nr 4

      sprzątaczka - zał. nr 5

      konserwator - zał. nr 6

      dozorca nocny - zał. nr 7

      kucharz - zał. nr 8

      pomoc kuchenna - zał. nr 9

§ 19

1.     Wychowawca na zajmowanym stanowisku odpowiedzialny jest za rzetelną realizacje zadań.

2.     Ponadto do obowiązków wychowawcy należy:

1)  stwarzanie wychowankom odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku w bursie,

2)  wyrabianie u wychowanków nawyku samodzielności i wdrażanie ich do samoobsługi w bursie,

3)  udzielanie pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej wychowanków,

4)  udzielanie porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych,

5)  dokonywanie wspólnie z MRB i RP oceny wychowanków w zakresie nauki i zachowania w bursie i szkole,

6)  współpraca z nauczycielami, rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie postępów w nauce i zachowaniu,

7)  stała troska o stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków oraz kształtowanie w nich nawyków przestrzegania zasad higieny,

8)  właściwe stosowanie systemu kar i nagród w stosunku do swoich wychowanków,


1.    W bursie zorganizowana jest opieka nad wychowankami w porze nocnej.

2.    Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca.

3.    W uzasadnionych przypadkach opiekę w porze nocnej może sprawować osoba niebędąca wychowawcą, wyznaczona przez dyrektora bursy.

ROZDZIAŁ VI WYCHOWANKOWIE

§ 21

1.    O przyjęciu uczniów do bursy rozstrzyga dyrektor na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej.

2.    Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor bursy.

3.    W skład komisji wchodzą:

1)   dyrektor lub wychowawca - upoważniony przez dyrektora bursy - jako przewodniczący,

2)   przedstawiciele Rady Pedagogicznej,

3)   ponadto mogą uczestniczyć przedstawiciele rodziców i MRB.

§ 22

1.    Pierwszeństwo w przyjęciu do bursy przysługuje:

1)   uczniom mieszkającym w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły nie jest możliwy lub w istotny sposób utrudniony,

2)   uczniom kontynuującym naukę, którzy w poprzednim roku szkolnym mieszkali w bursie i swoim zachowaniem i postawą przyczyniali się do osiągnięcia zamierzonych celów wychowawczych.

3)   wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych, domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych,

4)   dzieciom samotnych matek lub ojców,

5)   dzieciom z rodzin wielodzietnych o trudnych warunkach materialnych.

2.    Wychowanek, który w roku poprzednim sprawiał problemy wychowawcze, w wyniku klasyfikacji nie otrzymał promocji do następnej klasy, swoją postawą i zachowaniem naruszał obowiązki regulaminu oraz nie dokonywał terminowych opłat za bursę, może nie zostać przyjęty do bursy na kolejny rok szkolny.


3.    Wychowanek zobowiązany jest do rozliczenia się z placówką, zgodnie z

wewnętrznym dokumentem, tzw „ kartą obiegową” ( wzór karty stanowi załącznik nr 1 do Statutu), w dniu opuszczania bursy.

4.    Wychowanek, który nie dopełni obowiązku rozliczenia karty obiegowej nie zostanie przyjęty na kolejny rok szkolny.

§ 23

1.    Podanie o przyjęcie do bursy rodzice, opiekunowie lub uczniowie składają w sekretariacie w terminie nie później, niż do 20 czerwca każdego roku.

2.    W przypadku posiadania wolnych miejsc w placówce w każdym innym terminie.

3.    Komisja rozstrzyga o przyjęciu do bursy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia procedury składania podań.

4.    Uczeń, który nie został przyjęty do bursy, może zwrócić się na piśmie do dyrektora o ponowne rozpatrzenie podania, w terminie nie później niż 3 dni od daty zakończenia naboru.

§ 24

1.    W bursie gwarantuje się przestrzeganie praw wychowanka.

2.    Wychowanek ma prawo do:

1)   podmiotowego traktowania,

2)   zakwaterowania (częściowo odpłatnego) oraz całodziennego wyżywienia,

3)   opieki wychowawczej, właściwych warunków w bursie zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy,

4)   wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach kulturalnych organizowanych w bursie,

5)   korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązaniu problemów osobistych, dotyczących niepowodzeń szkolnych i zamieszkania w bursie,

6)   współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych bursy,

7)   rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań, zdolności i talentów,

8)   pomocy wychowawców przy odrabianiu zadań domowych,

9)   swobody wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób,

10)   korzystania z urządzeń i wyposażenia placówki, takich jak: biblioteka, świetlica, sala komputerowa i siłownia,

11)   wypowiadania swoich poglądów na temat funkcjonowania bursy poprzez Młodzieżową Radę Bursy.

12)                         w przypadku naruszenia praw wychowanka ma on prawo do:

a)                      złożenia zażalenia do MRB,

b)                     złożenia skargi do dyrektora placówki.

13) informacji o swoich prawach, regulaminach oraz ważnych wydarzeniach.

3.     Wychowanek bursy ma obowiązek:

1)  systematycznie uczęszczać do szkoły, uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę i jak najlepiej wykorzystać czas i warunki do nauki,

2)  utrzymać w czystości i estetyce pomieszczenia mieszkalne, ogólnego użytkowania oraz otoczenia bursy,

3)  uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz bursy i najbliższego środowiska,

4)  wykazywać troskę o sprzęt i urządzenia bursy,

5)  przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w zespole,

6)  przestrzegać przepisów BHP, dbać o porządek w miejscu zamieszkania i higienę osobistą,

7)  wykupienia całodziennego wyżywienia,

8)  przestrzegania innych punktów wynikających z regulaminu.

§ 25

1.      Wysokość opłat wnoszonych przez ucznia za zakwaterowanie w bursie określają odrębne przepisy (Dz.U. Nr 74, poz. 350 § 6 ust. 1,2; Dz.U. Nr 52, poz. 467 § 66 ust. 2 pkt 1, 2, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 marca 2005r).

2.      Rodzice (prawni opiekunowie, instytucje) dzieci i młodzieży przebywającej w bursie wnoszą opłaty za:

1)  posiłki w stołówce bursy równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ustalonych przez dyrektora bursy,

2)  zakwaterowanie w bursie w wysokości 50% kosztu utrzymania miejsca; do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników, wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń.

3.      Opłaty, o których mowa w pkt. 1, wnosi się z góry do 5 dnia każdego miesiąca,

4.      Ze względu na trudną sytuację materialną rodziców istnieje możliwość przedłużenia terminu płatności na ich wniosek.

5.      Jeżeli dziecko z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w placówce opłata, o której mowa w pkt. 1 ust. 1, należna jest w wysokości proporcjonalnej do faktycznego pobytu dziecka.

6.      Opłatę za zakwaterowanie rodzice (prawni opiekunowie, instytucje) wnoszą w całości bez względu na ilość dni pobytu dziecka w bursie.


1.    Wychowanek bursy może zostać nagrodzony za:

1)   rzetelną naukę i pracę na rzecz placówki,

2)   wzorową postawę,

3)   nienaganną frekwencję na zajęciach lekcyjnych,

4)   wysokie oceny z poszczególnych przedmiotów,

5)   inne osiągnięcia, postawy świadczące o staraniach wychowanka w zakresie nabywania pożądanych cech i umiejętności.

2.    Rodzaje nagród:

1)   pochwała wobec grupy,

2)   wyróżnienie wobec młodzieży na apelu przez dyrektora bursy,

3)   dyplom,

4)   list pochwalny do rodziców wychowanka,

5)   inne nagrody.

§ 27

1.    Wychowanek bursy za nieprzestrzeganie postanowień Statutu lub regulaminu może być ukarany poprzez:

1)   upomnienie wychowawcy grupy,

2)   naganę dyrektora bursy,

3)   warunkowe pozostawienie w bursie (na określonych warunkach), przez określony okres czasu,

4)   „urlopowanie” wychowanka na określony czas, o ile istnieją przesłanki wskazujące na możliwość zmiany zachowań i postaw, z którym po powrocie zawierany jest kontrakt.

5)   usunięcie z bursy,

6)   wychowanek, który zostaje skreślony z listy mieszkańców traci prawo do ponownego zakwaterowania.

2.    Wychowanek ma prawo odwołania się od kary do Dyrektora placówki w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

3.    Rodzaje kar nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej wychowanka.

§ 28

1.   Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora bursy do skreślenia wychowanka z listy mieszkańców placówki. Decyzja ta może być podjęta po wyczerpaniu wszystkich dostępnych środków


wychowawczych, a dalszy pobyt w bursie nie rokuje zmiany postawy wychowanka.

2.       Wychowanek zostaje natychmiast usunięty z bursy w przypadku:

1)    posiadania, spożywania lub przebywania na terenie bursy pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub sterydów anabolicznych lub innych środków odurzających;

2)    kradzieży lub uzasadnionego podejrzenia o kradzież;

3)    wandalizmu lub chuligaństwa;

4)    stosowania agresji i przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej lub seksualnej) wobec innych;

5)    rażącego łamania regulaminu bursy;

6)    notorycznego niewypełniania obowiązków wynikających ze Statutu.

7)    za podżeganie , nakłanianie do zażywania narkotyków, alkoholu, sterydów anabolicznych lub innych środków odurzających oraz za podżeganie i nakłanianie do czynnego lub biernego udziału w agresji i przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej lub seksualnej.

3.       Decyzję o usunięciu wychowanka z bursy podejmuje uchwałą rada pedagogiczna. Decyzja ta może być podjęta po wyczerpaniu wszystkich innych środków wychowawczych. Decyzja jest natychmiastowa w przypadku zachowań określnych w § 28 ust.2

4.       Od decyzji, o której mowa w ust. 3 wychowanek może się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.

5.       Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w bursie.

6.       Wychowanek podejrzany o popełnienie czynu zabronionego prawem i regulaminem wewnętrznym może pozostać w bursie do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

7.       O skreśleniu wychowanka z bursy rodzice (opiekunowie prawni) powiadamiani są na piśmie.

§ 29

1.       Przepisy szczegółowe regulujące system nagród i kar uchwala Rada Pedagogiczna bursy.

2.       Postanowienia szczegółowe regulujące system nagród i kar nie mogą być sprzeczne ze statutowymi celami i zadaniami Bursy Szkolnej Nr 3.

3.       Regulamin systemu nagród i kar uchwalony jest w myśl i dla realizacji postanowień Statutu Bursy Szkolnej nr 3 oraz obowiązujących regulaminów wewnętrznych.

ROZDZIAŁ VII

DOKUMENTACJA

§ 30

1.    Bursa prowadzi dokumentację wymaganą i przechowywaną zgodnie z obowiązujących przepisami.

2.                  Dokumentacje dotyczące pobytu wychowanka w bursie to:

1)       księga ewidencji wychowanków,

2)       dzienniki zajęć wychowawczych,

3)       protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej,

4)       arkusze spostrzeżeń o wychowankach,

5)       protokoły posiedzeń zespołu wychowawczego.

§ 31

1.    W bursie stosowane są pieczęcie, których treść i forma jest zgodna z odpowiednimi przepisami.

2.    Osoby pełniące funkcje kierownicze, lub których praca tego wymaga używają stempli i pieczęci za zgodą dyrektora Bursy Szkolnej nr 3.

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

1.      Bursa używa pieczęci i stempla w brzmieniu:

stempel - Bursa Szkolna Nr 3

82-300 Elbląg, ul. Wapienna 17 tel. 55 625 65 81

NIP 578-30-88-627 REGON 280563424

pieczęć - BURSA SZKOLNA NR 3 W ELBLĄGU godło państwowe

§ 33

1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej bursy określają odrębne przepisy.

§ 34

1.       Wniosek dotyczący zmian w statucie może złożyć każda osoba należąca do społeczności bursy.

2.       Wniosek rozpatruje Rada Pedagogiczna bursy i może być on powodem do dokonania zmiany w Statucie.

3.       Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 35

1. Traci moc Statut obowiązujący w placówce do dnia 15.09.2005 r.

§ 36

1. Niniejszy Statut Uchwałą Nr 07/2014 Rady Pedagogicznej w chodzi w życie dnia 20.10.2014 r.