Kryteria przyjęcia kandydatów do bursy, wymagane dokumenty,
sposób przeliczania punktów.

1. Kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo oświatowe:L.p

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

10

2.

Niepełnosprawność kandydata.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub  stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j. z dnia 25.06.2019 r.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 KPA odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

10

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

W przypadku kandydata pełnoletniego niepełnosprawność dziecka kandydata.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub  stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j. z dnia 25.06.2019 r.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 KPA odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

10

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

Dotyczy tylko kandydata niepełnoletniego.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub  stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j. z dnia 25.06.2019 r.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 KPA odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

10

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

W przypadku kandydata pełnoletniego, niepełnosprawność innej osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub  stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j. z dnia 25.06.2019 r.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 KPA odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

10

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

W przypadku kandydata pełnoletniego samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 KPA odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

10

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dotyczy tylko kandydata niepełnoletniego.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.    (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 t.j. z dnia 14.06.2019 r.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 KPA odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

10

 

2. Kryteria ustalone przez organ prowadzący w uzgodnieniu z dyrektorami burs:

 

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Uczeń publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu.

Oświadczenie o wyborze szkoły/oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.

10

2.

Rozpoczęcie przez kandydata nauki w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu, z oceną z zachowania co najmniej dobrą.

Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/dotychczasowego gimnazjum.

10

3.

Rodzeństwo kandydata mieszka w bursie.

Nie wymagane.

4

4.

Miejsce zamieszkania kandydata położone jest w odległości uniemożliwiającej lub utrudniającej codzienny dojazd do szkoły.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania.

1